Welkom in de shop van Ramon Geurink. Alle edelsteen energie producten en heilige geometrie producten worden op maat gemaakt.
Heb je vragen over een product, bel of e-mail mij gerust!

Edelsteen vitaliseer producten

Edelsteen energie producten op maat

Geometrie / Verlichting

informatie

Wil jij als masseur of (energetisch) therapeut nog meer bieden in de behandeling voor jou cliënt. Zoals onder andere de doorbloeding stimuleren en afvoer van negatieve energieën stimuleren (ontgiften). Het zelf genezend van de cliënt een boost geven.

Voor masseurs en therapeuten worden de Edelsteen Energie producten op maat gemaakt en zijn sterker dan de reguliere producten. Dit omdat jullie in staat zijn om het proces van een cliënt te begeleiden. Wil je meer informatie of een offerte op maat, neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Algemene voorwaarden Ramon Geurink

Artikel 1 Definities 
1. Ramon Geurink is een nevenvestiging van de eenmanszaak Vlexbouw en stelt zich ten doel Edelsteen Energieproducten, verlichting, workshops en trainingen aan te bieden aan Klant via een webshop.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten en Producten van Ramon Geurink, zoals genoemd in artikel 1.4 en 1.5. 
3. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Ramon Geurink en Klant, een en ander in meest ruime zin. 
4. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Ramon Geurink ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, zoals het maken en bezorgen van Producten en het verlenen van workshops en trainingen.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Product' verstaan: alle door Ramon Geurink en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten, inhoudende Edelsteen Energieproducten en verlichting.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Edelsteen Energie producten' verstaan: edelsteen vitaliseer producten en edelsteen energie op maat producten. Edelsteen vitaliseer producten zijn producten waarin edelsteen is verwerkt, zoals een zitkussen, matras, mat of matras topper. Edelsteen energie op maat producten zijn op maat gemaakte producten waarin edelsteen is verwerkt, zoals een vitaliseer mat, matras en topper, waarbij rekening wordt gehouden met de afmetingen en klachten van de Klant.
7. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.ramongeurink.nl, waar Klanten Producten kunnen bestellen. 
Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Ramon Geurink gesloten Overeenkomsten waarbij Ramon Geurink Producten en Diensten aanbiedt of Producten levert. 
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Ramon Geurink overeengekomen. 
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Klant. 
Artikel 3 Overeenkomst 
1. Alle aanbiedingen op de Website van Ramon Geurink zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
2. Indien Klant een Product of Dienst besteld, komt de Overeenkomst tot stand doordat Klant een bestelling plaatst op de Website. Ramon Geurink zal Klant een bevestiging van de bestelling sturen, alsmede een factuur. 
3. Als Ramon Geurink een bestellingsbevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Ramon Geurink kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Ramon Geurink, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Ramon Geurink deze alsnog schriftelijk bevestigt.
5. Een opdracht door een Klant als genoemd in artikel 3.3, waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Ramon Geurink. 
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 
1. Ramon Geurink zal zich naar beste inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 
2. Ramon Geurink heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ramon Geurink aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst van edelsteen energie op maat producten, tijdig aan Ramon Geurink worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ramon Geurink zijn verstrekt, heeft Ramon Geurink het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. 
4. Indien voor de uitvoering van Diensten, zoals het leveren van Producten, een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Ramon Geurink hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Ramon Geurink dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.  
Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Ramon Geurink
1. Ramon Geurink is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Ramon Geurink goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten. Niet-nakoming kan bestaan uit het niet voldoen aan de betalingsverplichting of het in strijd handelen met artikel 11. 
2. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ramon Geurink gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
3. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ramon Geurink vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ramon Geurink op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
Artikel 6 Kosten, honorering en betaling 
1. Alle genoemde bedragen op de Website en in de factuur zijn in euro's en inclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld. 
2. Ramon Geurink heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
3. Betaling door een Klant Producten bestelt, zoals genoemd in artikel 3.2, geschiedt in abonnementsvorm. Dit houdt in dat Klant bij het plaatsen van zijn, een betaling doet via IDeal. De prijzen zijn te vinden op de Website. Kosten die gemaakt zijn na het plaatsen van een bestelling kunnen middels een factuur op een later moment in rekening worden gebracht.
4. Indien de zakelijke Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
5. Indien Ramon Geurink besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
Artikel 7 Bezorging 
1. Ramon Geurink zal de bezorging van Producten zelf uitvoeren bij Producten boven de 350,00 euro. In dat geval zal er een afspraak worden gemaakt met Klant. Binnen een straal van 50 kilometer zijn de bezorgkosten bij de prijs van het Product inbegrepen. Binnen een straal van 50 tot 75 kilometer zullen de bezorgkosten 25,00 euro bedragen. Binnen een straal van 75 tot 100 kilometer zullen de bezorgkosten 50,00 euro bedragen. Deze kosten zullen via een factuur bij Klant in rekening worden gebracht en zijn inclusief BTW.
2. De bezorging van Producten onder 350,00 euro zal per pakketpost geschieden.
3. De levering van Producten zal geschieden tussen de 2 en 4 weken.
4. Indien Klant niet thuis is op het door hem gekozen bezorgmoment, is Ramon Geurink gerechtigd de Producten op te slaan voor het risico en op kosten van Klant. Klant kan vervolgens contact opnemen met Ramon Geurink om een nieuw bezorgmoment te plannen. De kosten voor de nieuwe afspraak zullen aan Klant in rekening worden gebracht. 
Artikel 8 Annulering en retournering 
1. Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Ramon Geurink.
2. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt. 
3. Annulering en retournering kan niet meer geschieden indien sprake is van een edelsteen energie op maat product waarbij kosten zijn gemaakt voor het leveren van maatwerk.
4. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht. 
5. Indien Klant een consument is, kan hij de Overeenkomst binnen 14 dagen annuleren, ongeacht de redenen, ook indien de Producten verzonden zijn. Het door Klant betaalde bedrag voor Producten zal door Ramon Geurink binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggestort. 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst bij edelsteen energie op maat producten, zoals afmetingen en lichamelijke klachten. Ramon Geurink selecteert namelijk Producten op basis van de door Klant aangedragen gegevens. Ramon Geurink is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt. 
2. De door Klant gekozen bezorgdag en -tijd kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Ramon Geurink nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Ramon Geurink enige vergoeding verschuldigd jegens Klant. Wel zal met Klant kosteloos een nieuwe bezorgdag worden afgesproken. 
3. Ramon Geurink garandeert dat bij gebruik van haar Producten en Diensten zij bestemd zijn het helen en groeien naar een hoger bewustzijn en eigen kracht van de gebruiker. Ramon Geurink garandeert dat haar Producten en Diensten voldoen aan wettelijke verplichtingen en andere verplichtingen van overheidswege die nodig zijn voor dat doel. Ramon Geurink is niet aansprakelijk voor schade indien Klant de Producten gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn bestemd. 
4. Klant is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van de door Ramon Geurink geleverde Producten en is zelf aansprakelijk voor alle gevolgen omtrent het gebruik van de Producten.
5. Ramon Geurink garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Ramon Geurink is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website. 
6. Ramon Geurink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit. 
7. Ramon Geurink is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
8. Ramon Geurink is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13. 
9. De Klant vrijwaart Ramon Geurink voor aanspraken van derden. 
10. Indien Ramon Geurink aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Ramon Geurinks verplichtingen met betrekking tot haar Diensten en Producten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien Ramon Geurink niet verzekerd is dan wel dat de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot duizend (1000) euro. 
11. De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ramon Geurink. 
12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.  
Artikel 10 Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Ramon Geurink, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van Ramon Geurink zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Ramon Geurink of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Ramon Geurink overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Ramon Geurink tot dan al heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 
Artikel 11 Garantie 
1. Ramon Geurink biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Ramon Geurink de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Ramon Geurink te worden gemeld. 
2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade. 
3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden. 
4. De periode van garantie is 6 maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. 
Artikel 12 Identiteit van Ramon Geurink 
1. Ramon Geurink is bij de KvK geregistreerd onder nummer 09162484 en draagt btw-identificatienummer NL162923946B01. Ramon Geurink is gevestigd aan de Aaldersbeeklaan 109 (7091 ED) te Dinxperlo. Ramon Geurink is per e-mail te bereiken via info@ramongeurink.nl, middels de website www.ramongeurink.nl en telefonisch op 0623963123.
Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op de rechtsverhouding tussen Ramon Geurink en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die tussen Ramon Geurink en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland.
Dit is een modelformulier voor herroeping, kopieer de tekst en zet deze in uw tekst programma, u kunt zich herroepen op uw gekochte artikel.
Stuur uw brief per post naar Ramon Geurink, Aaldersbeeklaan 109, 7091ED te Dinxperlo.
 

Modelformulier voor herroeping(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:
[ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen* 
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Privacybeleid Ramon Geurink

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26-02-2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Ramon Geurink. U dient zich ervan bewust te zijn dat Ramon Geurink niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Ramon Geurink respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Ramon Geurink of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Ramon Geurink of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Ramon Geurink of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Ramon Geurink
Aaldersbeeklaan 109 7091ED te Dinxperlo
Tel: 0623963123
info@ramongeurink.nl